شهروند گرامی ؛

درزمان طرح اعلام و یا شکایت به عملکرد دستگاه ها و سازمان های اجرایی و ارائه اطلاعات ، لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

 1. شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب اظهارشده بر عهده شاکی خواهد بود.

 2. لازم است هنگام ورود اطلاعات خود، حتماٌ شماره تلفن همراه را وارد نمایید تا امکان ارسال کد پیگیری و اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد. لازم به ذکر است در نگهداری شماره پیگیری و عدم افشای آن به دیگران دقت و توجه لازم را داشته باشید.

3. شکایاتی قابل رسیدگی است که در خصوص عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا مراکز تابعه آن باشد.

4. رسیدگی به شکایاتی که در مراجع قضایی یا هیئت های تخلفات اداری در دست بررسی است یا برای آن حکم صادر شده است در صلاحیت اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نمی باشد.

 5. درصورت عدم ذکر دقیق مرجع مورد شکایت، رسیدگی به آن امکان پذیر نخواهد بود.

  6. چنانچه مرجع مورد شکایت از یک مورد بیشتر باشد (دو یا سه یا چهار مورد) شاکی می بایست از مراجع ذیربط، به صورت جداگانه در قالب چند طرفیت شکایت نماید.

  7. سیستم به طور خودکار به شکایاتی که قبلاً به سامانه رسیدگی به شکایات ارسال شده ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه موضوع با شکایت قبلی تفاوت داشته باشد،  لذا از ارسال شکایات تکراری خودداری نمایید.

  8. چنانچه شکایتی توسط جمعی از اشخاص حقیقی مطرح گردد می بایست جهت ثبت با عنوان شکایت، فردی به نمایندگی ذینفعان، مشخصات فردی خود را مرقوم نماید، در غیر اینصورت به عنوان اعلامیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

توجه ! اطلاعات مندرج در این سامانه نزد اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات محرمانه باقی خواهد ماند.

 

در صورت موافقت خود با موارد فوق بروی ثبت شکایت کلیک نمایید.

 

جهت پیگیری شکایت خود بروی پیگیری شکایت کلیک نمایید

ثبت شکایات

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت