ردیفکد کارگاهعنوان کارگاهقیمت(ریال)ثبت نام شدهمرکزوضعیت
16506312نقاشی خلاق نوباوه،سولماز جمالی،پنجشنبه ها ساعت 09:00،پاییز1401-(06312)150000015هشتگردconfirm
15702362قصه بازی نوباوه(ترم1)،طاهره گرمسیری،پنجشنبه ها ساعت 9:30،پاییز1401-(02362)120000012کرج 2confirm
15802363قصه بازی نوباوه(ترم2)،طاهره گرمسیری،پنجشنبه ها ساعت 10:45،پاییز1401-(02363)120000012کرج 2confirm
15902364قصه بازی نوباوه(ترم3)،طاهره گرمسیری،پنجشنبه ها ساعت 12:00،پاییز1401-(02364)120000012کرج 2confirm
16002405قصه بازی نوباوه ترم1،طاهره گرمسیری،پنجشنبه ها ساعت 13:15،پاییز1401-(02405)120000012کرج 2confirm
16102315نقاشی مقدماتی،نوباوه،فاطمه نظری پور،یکشنبه ها 09:30،پاییز1401-(02315)150000012کرج 2confirm
16202316سفال،نوباوه،فاطمه نظری پور،یکشنبه ها 10:45،پاییز1401-(02316)200000012کرج 2confirm
16302321نقاشی نوباوه،فاطمه نظری پور،دوشنبه ها13:00،پاییز1401-(02321)150000012کرج 2confirm
16403299نقاشی نوباوه،لیلا علیزاده،پنجشنبه ها ساعت 11:45،پاییز1401-(03299)250000012کرج 3confirm
15602360کاردستی،نوباوه،فرزانه بدرپور،شنبه ها ساعت 11:00،پاییز1401-(02360)120000011کرج 2confirm
14405345نقاشی نونهال ترم2(دختر)،اعظم پاینده،چهارشنبه ها ساعت 14:30،پاییز1401-(05345)250000010مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
14502361کاردستی،نوباوه،شهناز آتش دامن،دوشنبه ها ساعت 11:15،پاییز1401-(02361)120000010کرج 2confirm
14606310خوشنویسی نونهال و نونگاه(دختر)،اعظم یارمحمدی،پنجشنبه ها ساعت 10:00،پاییز1401-(06310)150000010هشتگردconfirm
14702328موسیقی(بلز)نوباوه ترم1،پریا عزیزی،دوشنبه ها ساعت 13:45،پاییز1401-(02328)250000010کرج 2confirm
14802317نقاشی نوخوان(پسر)،فاطمه نظری پور،یکشنبه ها 13:00،پاییز1401-(02317)150000010کرج 2confirm
14902319نقاشی نونهال(دختر)فاطمه نظری پور،دوشنبه ها ساعت 09:30،پاییز1401-(02319)150000010کرج 2confirm
15001274نقاشی نوباوه ترم1،رویا خانی،پنجشنبه ها ساعت 11:00،پاییز 1401-(01274)150000010کرج 1confirm
15101275سفال نوباوه ترم1،رویا خانی،پنجشنبه ها ساعت 12:00،پاییز 1401-(01275)150000010کرج 1confirm
15201276نقاشی نوخوان ترم2،رویا خانی،پنجشنبه ها ساعت 13:00،پاییز 1401-(01276)150000010کرج 1confirm
15301277سفال نوباوه ترم2،رویا خانی،پنجشنبه ها ساعت 14:00،پاییز 1401-(01277)150000010کرج 1confirm
15406255موسیقی (بلز پیشرفته)نوباوه،زهرا ناصرزارع،پنجشنبه هاساعت 11:00،مهر 1401-(06255)200000010هشتگردconfirm
15504412قصه بازی،نوباوه،مریم مهدی پور،دوشنبه ها ساعت 11:15،پاییز 1401-(04412)85000010کرج 4confirm
13802327موسیقی(بلز)نوباوه ترم2،پریا عزیزی،دوشنبه ها،ساعت 12:30،پاییز1401-(02327)25000009کرج 2confirm
13906307نقاشی مقدماتی،نوباوه،ناهید بیک محمدی،سه شنبه ها ساعت 11:00،پاییز1401-(06307)15000009هشتگردconfirm
14005384قصه بازی،ترم1،(نوباوه)،طاهره گرمسیری،سه شنبه هاساعت14،پاییز1401(05384)12000009مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
14105382قصه بازی1،نوباوه،طاهره گرمسیری،سه شنبه ها ساعت 11:00،پاییز1401-(05382)12000009مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
14204404رباتیک،نوباوه و نوخوان ترم2،مهدیه مختاری،پنجشنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(04404)30000009کرج 4confirm
14306365شعر و قصه،نوباوه،ملیحه شاه محمدی،دوشنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(06365)12000009هشتگردconfirm
13205386کاردستی نوباوه،پری بارانی،پنجشنبه ها ساعت11:00،پاییز1401-(05386)12000008مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
13303368کاردستی،نوباوه،معصومه ترکاشوند،چهارشنبه ها ساعت 11:15،پاییز1401-(03368)12000008کرج 3confirm
13403371شعر و قصه،نوخوان و نونهال،سپیده اخلاقی،سه شنبه ها ساعت 11:00،پاییز1401-(03371)12000008کرج 3confirm
13504288سفال نوباوه،لیلا علیزاده،چهارشنبه ها ساعت 12:00،پاییز1401-(04288)11000008کرج 4confirm
13604286نقاشی نوباوه،لیلا علیزاده،چهارشنبه ها ساعت 10:00،پاییز1401-(04285)10000008کرج 4confirm
13706417موسیقی بلز پیشرفته نوباوه،زهرا ناصرزارع،پنجشنبه ها ساعت 11:00،پاییز 1401-(06417)40000008هشتگردconfirm
12806415موسیقی بلز مقدماتی نوباوه،زهرا ناصرزارع،پنجشنبه ها ساعت 13:00،پاییز 1401-(06415)40000007هشتگردconfirm
12906418موسیقی فلوت مقدماتی نوباوه،زهرا ناصرزارع،پنجشنبه ها ساعت 10:00،پاییز 1401-(06418)40000007هشتگردconfirm
13004392نوشتن خلاق نونهال(دختر)،سپیده داداش زاده،شنبه ها ساعت 10:45،پاییز1401-(04392)6000007کرج 4confirm
13105350نقاشی نوباوه خلاق،فاطمه باقری،دوشنبه ها ساعت 10:15،پاییز1401-(05350)15000007مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
11901263سفال ترم3،نوباوه،مهین رزاقی،دوشنبه ها ساعت 10:30،پاییز 1401-(01263)20000006کرج 1confirm
12001273نقاشی نوباوه ترم2،رویا خانی،پنجشنبه ها ساعت 10:00،پاییز 1401-(01273)15000006کرج 1confirm
12101320سفال نونهال و نونگاه(پسر)،فاطمه نظری پور،دوشنبه ها 10:45،پاییز1401-(02320)20000006کرج 2confirm
12202326خوشنویسی نوخوان(دختر)،مهین مظهرپور،سه شنبه ها 14:00،پاییز1401-(02326)15000006کرج 2confirm
12306313طراحی نونگاه و نوجوان،ناهید بیک محمدی،سه شنبه ها ساعت 15:00،پاییز1401-(06313)15000006هشتگردconfirm
12403367فلسفه برای کودکان،نوخوان و نونهال(دختر)،لیلی همتی،پنجشنبه ها ساعت 12:30،پاییز1401-(03367)12000006کرج 3confirm
12505383قصه بازی نوباوه ترم3،طاهره گرمسیری،سه شنبه ها ساعت 12:30،پاییز1401-(05383)12000006مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
12605401نوشتن خلاق،نوخوان و نونهال،ترم1(دختر)،فاطمه صالحی پور،پنجشنبه ها ساعت11:00،پاییز1401-(05401)12000006مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
12706416موسیقی بلز تکمیلی نوباوه،زهرا ناصرزارع،پنجشنبه ها ساعت 12:00،پاییز 1401-(06416)40000006هشتگردconfirm
11003366فلسفه برای کودکان،نوخوان و نونهال(پسر)،لیلی همتی،پنجشنبه ها ساعت 9:30،پاییز1401-(03366)12000005کرج 3confirm
11102318سفال نوخوان(دختر)،فاطمه نظری پور،یکشنبه ها 14:00،پاییز1401-(02318)20000005کرج 2confirm
11202324خوشنویسی نوجوان(پسر)،مهین مظهرپور،سه شنبه ها 10:45،پاییز1401-(02324)15000005کرج 2confirm
11306309نقاشی پیشرفته،نونهال و نونگاه(دختر)،ناهید بیک محمدی،سه شنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(06309)15000005هشتگردconfirm
11406303سفال مقدماتی نوباوه،آرزو بقایی،دوشنبه ها ساعت 11:00،پاییز1401-(06303)15000005هشتگردconfirm
11503301سفال نوباوه،لیلا علیزاده،پنجشنبه ها ساعت 13:00،پاییز1401-(03301)20000005کرج 3confirm
11601271نقاشی نوباوه ترم2،رویا خانی،چهارشنبه ها ساعت 11:00،پاییز 1401-(01271)15000005کرج 1confirm
11706256موسیقی مقدماتی(بلز)نوباوه،زهرا ناصرزارع،پنجشنبه ها ساعت 13:00،مهر1401-(06256)20000005هشتگردconfirm
11806254موسیقی مقدماتی(فلوت)نوخوان،زهرا ناصرزارع،پنجشنبه هاساعت 10:00،مهر1401-(06254)20000005هشتگردconfirm
10701272نقاشی نوباوه ترم3،رویا خانی،چهارشنبه ها ساعت 12:00،پاییز 1401-(01272)15000004کرج 1confirm
10806311خوشنویسی نونهال و نونگاه (پسر)،اعظم یارمحمدی،پنجشنبه ها ساعت 11:00،پاییز1401-(06311)15000004هشتگردconfirm
10905336سفال مقدماتی نوباوه،فاطمه نظری پور،چهارشنبه ها ساعت 10:15،پاییز1401-(05336)20000004مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
9404414کاردستی،نوباوه،راضیه ریاحی،یکشنبه ها ساعت 11:30،پاییز 1401-(04414)9000003کرج 4confirm
9505400رباتیک،نوخوان و نونهال،ترم1(پسر)،مهدیه مختاری،پنجشنبه ها ساعت12:00،پاییز1401-(05400)30000003مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
9604408فلسفه برای کودک،نوخوان و نونهال(پسر)،سپیده داداش زاده،پنجشنبه ها ساعت 10:15،پاییز 1401-(04408)6000003کرج 4confirm
9705348نقاشی تخصصی نونگاه(دختر)،اعظم پاینده،چهارشنبه ها ساعت 13:15،پاییز1401-(05348)25000003مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
9805349نقاشی خلاق نوباوه،فاطمه باقری،دوشنبه ها ساعت 09:00،پاییز1401-(05349)15000003مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
9905333سفال باچرخ نوجوان(پسر)،بهزاد ابوالقاسم حسینی،پنجشنبه ها ساعت 12:30،پاییز1401-(05333)25000003مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
10006306نقاشی تکمیلی نوباوه،ناهید بیک محمدی،سه شنبه ها ساعت 10:00،پاییز1401-(06306)15000003هشتگردconfirm
10106308نقاشی پیشرفته،نونهال و نونگاه(پسر)،ناهید بیک محمدی،سه شنبه ها ساعت 13:00،پاییز1401-(06308)15000003هشتگردconfirm
10202323خوشنویسی نونهال و نونگاه(دختر)،مهین مظهرپور،سه شنبه ها 09:30،پاییز1401-(02323)15000003کرج 2confirm
10304278نقاشی نوخوان و نونهال(دختر)،اعظم پاینده،دوشنبه ها ساعت 9:00،پاییز1401-(04278)10000003کرج 4confirm
10401265سفال باچرخ،نونگاه،مهین رزاقی،دوشنبه ها ساعت 14:00،پاییز 1401-(01265)20000003کرج 1confirm
10506257موسیقی تکمیلی(بلز)نوباوه،زهرا ناصرزارع، پنجشنبه ها ساعت 12:00، مهر 1401-(06257)20000003هشتگردconfirm
10601270نقاشی ترم3،نوباوه،رویا خانی،چهارشنبه ها 10:00،پاییز 1401-(01270)15000003کرج 1confirm
7401260نقاشی ترم2،نوخوان ونونهال،اعظم پاینده،یکشنبه ها ساعت 13:00،پاییز1401-(01260)25000002کرج 1confirm
7501261طراحی ترم2،نونگاه و نوجوان،اعظم پاینده،یکشنبه ها ساعت 14:15،پاییز1401-(01261)25000002کرج 1confirm
7601262سفال ترم2،نوخوان و نونهال،مهین رزاقی،دوشنبه ها ساعت 09:15،پاییز 1401-(01262)20000002کرج 1confirm
7703291سفال نوخوان ونونهال(دختر)،طاهره پورنقی،دوشنبه ها ساعت 09:15،پاییز1401-(03291)20000002کرج 3confirm
7803292سفال نوجوان(دختر)،طاهره پورنقی،دوشنبه ها ساعت 14:00،پاییز 1401-(03292)20000002کرج 3confirm
7902325خوشنویسی نونهال و نونگاه(پسر)،مهین مظهرپور،سه شنبه ها 13:00،پاییز1401-(02325)15000002کرج 2confirm
8003294سفال نوخوان و نونهال(پسر)،طاهره پورنقی،یکشنبه ها ساعت 09:00،پاییز1401-(03294)20000002کرج 3confirm
8106304سفال پیشرفته نوخوان و نونهال(دختر)،آرزو بقایی،دوشنبه ها ساعت 13:00،پاییز1401-(06304)20000002هشتگردconfirm
8206302سفال تکمیلی نوباوه،آرزو بقایی،دوشنبه ها ساعت 10:00،پاییز1401-(06302)15000002هشتگردconfirm
8305331سفال باچرخ،نوجوان (دختر)،بهزاد ابوالقاسم حسینی،پنجشنبه ها ساعت 09:30،پاییز1401-(05331)25000002مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
8405338سفال مقدماتی،نوباوه،فاطمه نظری پور،چهارشنبه ها ساعت 12:45،پاییز1401-(05338)20000002مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
8505339نقاشی مقدماتی،نوباوه،فاطمه نظری پور،چهارشنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(05339)15000002مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
8605343سفال تکمیلی نوخوان و نونهال(دختر)،مهین رزاقی،سه شنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(05343)20000002مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
8705346نقاشی تخصصی نونگاه ترم1(پسر)،اعظم پاینده،سه شنبه ها ساعت 09:15،پاییز1401-(05346)25000002مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
8805374قصه بازی نوباوه ترم3،طاهره گرمسیری،شنبه ها ساعت 9:30،پاییز1401-(05374)12000002مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
8905385کاردستی نوخوان و نونهال(دختر)،پری بارانی،پنجشنبه ها ساعت 9:30،پاییز1401-(05385)12000002مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
9004391نوشتن خلاق نونهال ترم 1(پسر)،سپیده داداش زاده،شنبه ها ساعت 9:30،پاییز1401-(04391)6000002کرج 4confirm
9105398رباتیک نوباوه و نوخوان(پسر)،مهدیه مختاری،پنجشنبه ها ساعت 9:15،پاییز1401-(05398)30000002مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
9205399رباتیک،نوباوه و نوخوان ترم1(پسر)،مهدیه مختاری،پنجشنبه ها ساعت 10:30،پاییز1401-(05399)30000002مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
9304411قصه بازی،نوباوه،مریم مهدی پور،دوشنبه ها ساعت 10:00،پاییز 1401-(04411)8500002کرج 4confirm
4605402نوشتن خلاق،نوخوان و نونهال،ترم1(پسر)،فاطمه صالحی پور،پنجشنبه ها ساعت12:30،پاییز1401-(05402)12000001مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
4704407فلسفه برای کودک،نوخوان و نونهال(دختر)،سپیده داداش زاده،پنجشنبه ها 9:00،پاییز 1401-(04407)6000001کرج 4confirm
4804395نوشتن خلاق پیشرفته نونهال ترم 2(پسر)،سپیده داداش زاده،یکشنبه ها ساعت 10:45،پاییز1401-(04395)6000001کرج 4confirm
4905388کاردستی،نوباوه،ترم1(دختر)،پری بارانی،پنجشنبه ها ساعت 13:30،پاییز1401-(05388)12000001مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
5003389خوشنویسی نوخوان و نونهال(دختر)،طاهره پورنقی،دوشنبه ها ساعت 13:45،پاییز1401-(03389)15000001کرج 3confirm
5101378نوشتن خلاق نونگاه ترم2 (پسر)،غزاله شمعدانی،پنجشنبه ها ساعت13:30،پاییز1401-(01378)12000001کرج 1confirm
5205375قصه بازی نوباوه ترم2،طاهره گرمسیری،شنبه ها ساعت 11:00،پاییز1401-(05374)12000001مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
5305376قصه بازی نوباوه ترم1،طاهره گرمسیری،شنبه ها ساعت 12:30،پاییز1401-(05376)12000001مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
5405342سفال مقدماتی،نوباوه،مهین رزاقی،سه شنبه ها ساعت 13:00،پاییز1401(05342)20000001مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
5505347نقاشی مقدماتی نونهال(دختر)،اعظم پاینده،چهارشنبه ها ساعت 10:45،پاییز1401-(05347)25000001مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
5605337سفال نوباوه ترم2،فاطمه نظری پور،چهارشنبه ها ساعت 11:30،پاییز1401-(05337)20000001مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
5705330سفال نوخوان و نونهال(پسر)،بهزاد ابوالقاسم حسینی،یکشنبه ها 14:00،پاییز1401-(05330)20000001مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
5805332سفال و لعاب نوجوان(پسر)،بهزاد ابوالقاسم حسینی،پنجشنبه ها ساعت 11:00،پاییز1401-(05332)25000001مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
5904289سفال نوباوه،لیلا علیزاده،چهارشنبه ها ساعت 13:00،پاییز1401-(04289)11000001کرج 4confirm
6003296نقاشی تکمیلی نوخوان و نونهال(دختر)،ماندانامهرپور،یکشنبه ها ساعت 09:15،پاییز1401-(03296)25000001کرج 3confirm
6103297نقاشی،نوخوان و نونهال(پسر)،ماندانا مهرپور،یکشنبه ها ساعت 10:30،پاییز1401-(03297)25000001کرج 3confirm
6203298نقاشی،نوخوان و نونهال(پسر)،ماندانا مهرپور،یکشنبه ها ساعت 13:50،پاییز1401-(03298)25000001کرج 3confirm
6303293خوشنویسی نوخوان و نونهال،طاهره پورنقی،دوشنبه ها ساعت 10:30،پاییز1401-(03293)15000001کرج 3confirm
6403300نقاشی نوباوه،لیلا علیزاده،پنجشنبه ها ساعت 10:30،پاییز1401-(03300)25000001کرج 3confirm
6506314سفال با چرخ،نونگاه و نوجوان،آرزو بقایی،دوشنبه ها ساعت 15:00،پاییز1401-(06314)20000001هشتگردconfirm
6602322پویانمایی نونگاه و نوجوان(دختر)فاطمه نظری پور،دوشنبه ها 14:00،پاییز1401-(02322)25000001کرج 2confirm
6704280سفال،نوخوان و نونهال(دختر)،طاهره پورنقی،شنبه ها ساعت 09:30،پاییز1401-(04280)11000001کرج 4confirm
6804284نقاشی تخصصی،نوخوان و نونهال(پسر)،دوشنبه ها ساعت 13:00،پاییز1401-(04284)10000001کرج 4confirm
6901258نقاشی نوخوان و نونهال،اعظم پاینده،یکشنبه ها ساعت9:15،پاییز1401-(01258)25000001کرج 1confirm
7001266خوشنویسی ترم1،نونهال و نونگاه،مهین مظهرپور،چهارشنبه ها ساعت 09:15،پاییز1401-(01266)15000001کرج 1confirm
7101267خوشنویسی ترم2،نونهال و نونگاه،مهین مظهرپور،چهارشنبه ها ساعت 10:30،پاییز1401-(01267)15000001کرج 1confirm
7201268خوشنویسی ترم1،نونهال و نونگاه، مهین مظهرپور،چهارشنبه ها ساعت 13:00،پاییز1401-(01268)15000001کرج 1confirm
7301269خوشنویسی ترم2،نونهال و نونگاه،مهین مظهرپور،چهارشنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(01269)15000001کرج 1confirm
101259نقاشی ترم2،نونگاه و نوجوان،اعظم پاینده،یکشنبه ها ساعت 10:30،پاییز1401-(01259)25000000کرج 1confirm
201264سفال ترم2،نوخوان و نونهال،مهین رزاقی،دوشنبه ها ساعت 13:00،پاییز 1401-(01264)20000000کرج 1confirm
304281سفال ،نوخوان و نونهال(پسر)، طاهره پورنقی،شنبه ها ساعت 10:45،پاییز1401-(04281)11000000کرج 4confirm
404282خوشنویسی،نوخوان و نونهال(پسر)،طاهره پورنقی،یکشنبه ها ساعت 09:30،پاییز1401-(04282)10000000کرج 4confirm
504283نقاشی نونگاه(دختر)،اعظم پاینده،دوشنبه ها ساعت 14:15،پاییز1401-(04283)10000000کرج 4confirm
604279نقاشی نونگاه،اعظم پاینده،دوشنبه ها ساعت 10:30،پاییز1401-(04279)10000000کرج 4confirm
704285نقاشی نوباوه،لیلا علیزاده،چهارشنبه ها ساعت09:00،پاییز1401-(04285)10000000کرج 4confirm
804287نقاشی نوخوان،لیلا علیزاده،چهارشنبه ها ساعت 11:00،پاییز1401-(04287)10000000کرج 4confirm
904290سفال نوخوان (دختر)،لیلا علیزاده،چهارشنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(04290)11000000کرج 4confirm
1003295سفال نوجوان(پسر)،طاهره پورنقی،یکشنبه ها ساعت 10:15،پاییز1401-(03295)20000000کرج 3confirm
1106305سفال پیشرفته نوخوان و نونهال(پسر)،آرزو بقایی،دوشنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(06305)20000000هشتگردconfirm
1205329سفال نوخوان و نونهال(پسر)،بهزاد ابوالقاسم حسینی،یکشنبه ها ساعت 09:30،پاییز1401-(05329)20000000مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
1305334سفال با لعاب،نوجوان(دختر)،بهزاد ابوالقاسم حسینی،پنجشنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(05334)25000000مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
1405335پویانمایی نونهال و نونگاه(دختر)،فاطمه نظری پور،چهارشنبه ها ساعت 09:00،پاییز1401-(05335)25000000مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
1505340سفال نوخوان و نونهال ترم2(دختر)،مهین رزاقی،سه شنبه ها ساعت 09:15،پاییز1401-(05340)20000000مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
1605341سفال مقدماتی نوخوان و نونهال(دختر)،مهین رزاقی،سه شنبه ها ساعت 10:30،پاییز1401-(05341)20000000مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
1703351بازیگری نوخوان و نونهال(دختر)،رها آرشید،پنجشنبه ها ساعت 12:00،پاییز1401-(03350)30000000کرج 3confirm
1804352نقاشی نوخوان و نونهال(دختر)،اعظم پاینده،دوشنبه ها ساعت 13:00،پاییز1401-(04352)10000000کرج 4confirm
1903353مهارت هوش هیجانی نونگاه و نوجوان(دختر)،سپیده اخلاقی،شنبه ها ساعت10:00،پاییز1401-(03353)12000000کرج 3confirm
2003354مهارت هوش هیجانی نونگاه و نوجوان(دختر)،سپیده اخلاقی،شنبه ها ساعت 13:30،پاییز1401-(03354)12000000کرج 3confirm
2102355مهارت خودباوری نونگاه و نوجوان(دختر)،میترا فرهادیان،دوشنبه هاساعت13:00،پاییز1401-(02355)15000000کرج 2confirm
2201356مهارت جراتمندی نونگاه و نوجوان(دختر)،بتول شریف زاده،چهارشنبه هاساعت 13:30،پاییز1401-(01356)12000000کرج 1confirm
2301357مهارت جراتمندی نونگاه و نوجوان(پسر)،بتول شریف زاده،سه شنبه ها ساعت 13:30،پاییز 1401-(01357)12000000کرج 1confirm
2401358مهارت جراتمندی نونگاه و نوجوان(پسر)،بتول شریف زاده،سه شنبه ها ساعت 10:00،پاییز1401-(01358)12000000کرج 1confirm
2501359مهارت جراتمندی نونگاه و نوجوان(دختر)،بتول شریف زاده،چهارشنبه ها ساعت 10:00،پاییز1401-(01359)12000000کرج 1confirm
2605344نقاشی تخصصی نونگاه ترم1(دختر)اعظم پاینده،چهارشنبه ها ساعت 09:15،پاییز1401-(05344)25000000مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
2703369کاردستی،نوخوان نونهال،معصومه ترکاشوند،چهارشنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(03369)12000000کرج 3confirm
2803370کاردستی،نوخوان نونهال،معصومه ترکاشوند،چهارشنبه ها ساعت 10:00،پاییز1401-(03370)12000000کرج 3confirm
2905372قصه گویی و فن بیان،نونهال و نونگاه(دختر)،طاهره گرمسیری،شنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(03372)12000000مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
3001373نوشتن خلاق نونهال ترم2(دختر)،غزاله شمعدانی،پنجشنبه ها ساعت 9:15،پاییز1401-(01373)12000000کرج 1confirm
3105379نوشتن خلاق نونگاه و نوجوان ترم2(پسر)،فاطمه صالحی پور،پنجشنبه ها ساعت 12:00،پاییز1401-(05379)12000000مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
3201380کارگاه داستان نونگاه و نونهال،غزاله شمعدانی،پنجشنبه ها ساعت 10:30،پاییز1401-(01380)12000000کرج 1confirm
3303381نوشتن خلاق،نوخوان و نونهال(دختر)،غزاله شمعدانی،سه شنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(03381)12000000کرج 3confirm
3401377نوشتن خلاق نونگاه و نوجوان ترم1،غزاله شمعدانی،پنجشنبه ها ساعت 12:00،پاییز1401-(01377)12000000کرج 1confirm
3505387کاردستی،نوباوه،ترم2(دختر)،پری بارانی،پنجشنبه ها ساعت 12:15،پاییز1401-(05387)12000000مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
3603390کارگاه داستان نوجوان(دختر)،غزاله شمعدانی،چهارشنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(03390)12000000کرج 3confirm
3704393خوانش متون کهن نونگاه (دختر)،سپیده داداش زاده،پنجشنبه ها ساعت 13:00،پاییز1401-(04393)7000000کرج 4confirm
3804394نوشتن خلاق پیشرفته نونهال ترم 2(دختر)،سپیده داداش زاده،یکشنبه ها ساعت 9:30،پاییز1401-(04394)6000000کرج 4confirm
3904396کارگاه شعر،نوجوان(دختر)،سپیده داداش زاده،چهارشنبه ها ساعت 14:00،پاییز1401-(04396)7000000کرج 4confirm
4004397کارگاه داستان،نوجوان(دختر)،سپیده داداش زاده،چهارشنبه ها ساعت 13:00،پاییز1401-(04397)7000000کرج 4confirm
4105403نوشتن خلاق،نوخوان و نونهال،ترم2(دختر)،فاطمه صالحی پور،پنجشنبه ها ساعت 13:45،پاییز1401-(05403)12000000مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرجconfirm
4202406قصه گویی نوجوان(دختر)،خدیجه میرزایی،پنجشنبه ها ساعت 12:00،پاییز 1401-(04406)6000000کرج 4confirm
4304409کاوشگری نونهال(دختر)،نادیا باقری،دوشنبه ها ساعت 10:00،پاییز1401-(04409)6000000کرج 4confirm
4404410کاوشگری،نونهال(پسر)،نادیا باقری،دوشنبه ها ساعت 9:00،پاییز1401-(04410)6000000کرج 4confirm
4504413کاردستی،نوخوان و نونهال(دختر)،راضیه ریاحی،یکشنبه ها ساعت 10:30،پاییز 1401-(04413)9000000کرج 4confirm

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت